รับทำโปรเจค เขียนโปรแกรม ออกแบบวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และระบบควบคุมอัตโนมัติ

In-house Training

  รับจัดคอร์สอบรม
 • ภาษา C
 • ภาษา Python
 • การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Qt
 • การเขียนโปรแกรม Arduino
 • การเขียนโปรแกรม Raspberry Pi
 • สอนทำโครงงาน/Project อ่านต่อ...

read more

Main Services

  รับเขียนโปรแกรม/ออกแบบวงจร
 • รับเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ Raspberry Pi, Arduino, STM32, STM8, PIC, MCS-51, AVR
 • รับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมฮาร์ดแวร์ ผ่านคอมพิวเตอร์ ผ่านเว็บเพจ ผ่านระบบเครือข่าย ฯลฯ
 • รับออกแบบวงจรไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • รับออกแบบและทำแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) หน้าเดียวและสองหน้า อ่านต่อ...

read more

Contact Us!

read more